هر که خیر جوید سرگردان نشود و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد.